Friday, June 11, 2010

သုမနပန္းသည္၏ သဒၶါတရား ေကာင္းမြန္ပံု

သုမနပန္းသည္သည္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကုိ ေန႔စဥ္မျပတ္ နံနက္တုိင္း ပန္းဆက္သရပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ဆက္သလွ်င္ တစ္ေန႔ကုိ အသျပာရွစ္က်ပ္ရေလသည္။ တစ္ေန႔၀ယ္ သုမနပန္းသည္သည္ မင္းႀကီးကုိ ဆက္သရန္ ျမတ္ေလးပန္းတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္လာစဥ္ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ဆြမ္းခံၾကြလာေသာ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႕၍ ဖူးျမင္ရေသာအခါ ၾကည္ညိဳေသာသဒၶါတရားမ်ား တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ လွဴရန္ပစၥည္းလုိက္ရွာၾကည့္ေသာအခါ တစ္စံုတစ္ခုေသာ၀တၳဳကုိမွ် မျမင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။


ထုိအခါ သုမနပန္းသည္သည္ ”ယခု ငါယူလာခဲ့ေသာ မင္းႀကီးအား ဆက္သရမည့္ပန္းတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းပူေဇာ္မည္။ မင္းႀကီးသည္ သူ႔ကုိ ဆက္သရမည့္ ပန္းတုိ႔ကုိ မဆက္သ၍ ငါ့ကုိဖမ္းခ်င္လည္း ဖမ္းပါေစ၊ သတ္ခ်င္လည္း သတ္ပါေစ၊ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခ်င္လည္း ႏွင္ထုတ္ပါေစ၊ ထုိမင္းကုိ ဆက္သလွ်င္ ငါ့အား တစ္ဘ၀စာ လံုေလာက္႐ံုမွ်ေသာ ဥစၥာမ်ားကုိသာ ေပးလိမ့္မည္။ ဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းလွ်င္ တစ္သံသရာလံုး၌ ခ်မ္းသာမည့္အျပင္ အျမတ္ဆံုး အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကုိလည္း ေရာက္ေပလိမ့္မည္” ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား လြန္ကဲစြာျဖင့္ မိမိအသက္ကုိ ပဓာနမထားဘဲ မတြန္႔မဆုတ္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ ျမတ္ေလးပန္းတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေလသည္။


သုမနပန္းသည္ လွဴဒါန္းေသာ ပန္းတုိ႔သည္ ဘုရားရွင္၏ ဦးထိပ္အထက္ လက္၀ဲလက္ယာ ၿခံရံလ်က္ လုိက္ပါၾကေလသည္။ စိတ္မရွိေသာ ပန္းတုိ႔သည္ စိတ္ရွိေသာ ဘုရားရွင္ကုိ အမွီျပဳ၍ စိတ္ရွိသကဲ့သုိ႔ ဘုရားရွင္နဲ႔အတူတကြသာလွ်င္ တည္ေနၾက၏။ ဘုရားရွင္ၾကြေတာ္မူလွ်င္ လုိက္ပါသြားၿပီး ဘုရားရွင္ရပ္ေတာ္မူလွ်င္ ရပ္ေနၾကကုန္၏။ သုမနပန္းသည္သည္ မိမိလွဴေသာပန္းတုိ႔ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တင့္တယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျမင္ရေသာအခါ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုး၌ ပီတိမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလသည္။


သုမနပန္းသည္သည္ ဘုရားရွင္ကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ ပန္းမရွိေသာျခင္းကုိကုိင္ၿပီး အိမ္သုိ႔ျပန္လာေလသည္။ အိမ္ေရာက္ေသာအခါ သူ႔၏မယားအား ဘုရားရွင္ကုိ ပန္းတုိ႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပရာတြင္ မယားျဖစ္သူက ထိတ္လန္႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ”ထုိပန္းတုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္အားလွဴဒါန္းခဲ့လွ်င္ မင္းႀကီးအား ဆက္သရန္ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္မည္နည္း”ဟု ေမးေလသည္။


ထုိအခါ သုမနပန္းသည္က ”ခ်စ္ႏွမ ငါသည္ ငါ့အသက္ကုိ ပဓာနမထားဘဲ ငါ့အသက္ကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မင္းႀကီးသည္ ငါ့အား ေပးခ်င္သည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးပါေစ အသင္ခ်စ္ႏွမသည္ လူအေပါင္းတုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေသာ အသံကုိ မၾကားဘူးလား၊ ထုိအသံသည္ ငါပန္းပူေဇာ္ရာ၌ အံ့ဖြယ္သရဲျဖစ္၍ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေသာ အသံျဖစ္ေပသည္”ဟု ေျပာေလသည္။ မုိက္မဲေတြေ၀လွေသာ သုမနပန္းသည္၏ မယားသည္ ဤသုိ႔အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အလွဴဒါန၌ ၾကည္ညိဳႏွစ္သက္ျခင္းမျဖစ္ဘဲ လင္ျဖစ္သူအား “မင္းတုိ႔မည္သည္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေသာအမႈျဖင့္ လက္ေျခတုိ႔ကုိျဖတ္ျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးစီးပြါးမဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္၏။ အသင္ျပဳေသာ အမႈသည္ ငါ့နဲ႔မဆုိင္”ဟု ဆဲဆုိၿပီးလွ်င္ ကေလးမ်ားကုိေခၚ၍ မင္းနန္းေတာ္သုိ႔သြားၿပီး မင္းႀကီးအား သူမ၏လင္ သုမနပန္းသည္ျပဳလုပ္ေသာ အမႈကိစၥသည္ သူနဲ႔မပတ္သတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။


အမွာစာ=ထုိကဲ့သုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္သည္ စိတ္ဓာတ္ခ်င္း မတူပါက ပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္သာ ဒုကၡေရာက္သည္မဟုတ္၊ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုးပါ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ဦးက ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာစေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း က်န္တစ္ဦးက မလုပ္ခ်င္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ေခ်ာက္တြန္းမည္ဆုိလွ်င္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူသည္ မ်က္ေမွာက္တမလြန္ ႏွစ္ျဖာလံုးပါ ဒုကၡနဲ႔ရင္ဆုိင္ရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ဆုိသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ကုိသာၾကည့္၍ အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ပါ။ တမလြန္အတြက္ပါၾကည့္ၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။


မိမိႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္သူသည္ မိမိကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္သေဘာထား၊ ဘာသာတူမတူ၊ ဘာသာေရးလုိက္စားမႈရွိမရွိစေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ တူညီမႈရွိရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌လည္း သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္၊ စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေအာင္ ေနႏုိင္မည့္အျပင္ တမလြန္အတြက္လည္း ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ေသာအခါ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျပဳလုပ္ရ၍ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိၿပီး ခ်မ္းသာသုခမွန္သမွ်တုိ႔ကုိ မ်က္ေမွာက္တမလြန္ႏွစ္ျဖာလံုး၌ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ စိတ္ထားမတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ဘာသာေရးလုိက္စားမႈ မတူညီေသာသူတုိ႔ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ ထုိအိမ္ေထာင္ေရးသည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ခ်မ္းသာစြာေနခဲ့ရလွ်င္ေတာင္မွ တမလြန္ဘ၀အတြက္ စိတ္ေအးရမည္ မဟုတ္ေပ။


ယခုေခတ္ကာလ၌ အိမ္ေထာင္ျပဳေနၾကသူမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ ရာထူးဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ၾကည့္၍လည္းေကာင္း တဏွာကုိ ဦးစားေပး၍လည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္ျပဳေနၾကသည္က မ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသူတုိ႔သည္ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတ နည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မုိက္မဲစြာျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။


ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တြင္ အနည္းဆံုးတူညီရမည့္ အခ်က္တုိ႔မွာ စိတ္သေဘာထား၊ ဘာသာႏွင့္ ဘာသာေရးးလုိက္စားမႈ၊ နားလည္ေပးမႈတုိ႔ရွိမွသာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ တမလြန္ႏွစ္ျဖာလံုး၌ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။


မိမိသည္ ယခုအခါ လူ႔ဘ၀ကုိ ရရွိေနေသာေၾကာင့္ ယခုဘ၀ထက္ တမလြန္ဘ၀ကုိ ဦးစားေပး၍ ဘယ္ကိစၥမဆုိ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခု မိမိသည္ လူ႕ဘ၀ကုိ ရရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ထမင္းမစားရလုိ႔ ငတ္ေသရင္ေတာင္ အကုသုိလ္မလုပ္မိပါက စုိးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္လန္႔စရာ မရွိပါ။ ေနာင္ဘ၀တြင္ အကုသုိလ္မေကာင္းမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘ၀မွာျဖစ္ရၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိသည္ အရင္ဘ၀က ေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသိဉာဏ္ရွိေသာ လူ႔ဘ၀မွာ ေရာက္လာၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီဘ၀သည္ ေနာက္ဘ၀ေလာက္ ပူပန္းစရာ မလုိပါ။ ေနာက္ဘ၀မွာ မိမိသည္ ဒီထက္ႏွိမ့္တဲ့ ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဆုိသည့္ အပါယ္ေလးဘံုမ်ား ေရာက္မည္လား၊ ဒီထက္ျမင့္သည့္ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာ့ဘံုမ်ား ေရာက္မည္လားဆုိတာ မေသခ်ာေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုရေနတဲ့ လူ႕ဘ၀အတြက္ထက္ ေနာက္ဘ၀ေကာင္းစားေအာင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္ရန္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။


အဆက္= ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးသည္ ေရွးဦးစြာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ဖူးျမင္ရစဥ္ကပင္ ေသာတာပန္တည္ခဲ့သူ ျဖစ္၏။ “ဤမိန္းမသည္ အလြန္မုိက္မဲေတြေ၀ေလစြ၊ ဤသုိ႔သေဘာရွိေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႔၌ ႏွစ္သက္ၾကည္ညိဳျခင္းကုိ မျဖစ္ဘဲ အျပစ္ျမင္ေနသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလစြ”ဟု မင္းႀကီးသည္ စဥ္းစားၿပီးေနာက္ “အသင္ပန္းသည္မ ယခုအခါ သင္သည္ သုမနပန္းသည္ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းေပစြ၊ သုမနပန္းသည္သည္ ငါ့ကုိဆက္သရမည့္ ပန္းတုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အေၾကာင္းကုိ သိေစရမည္”ဟု သုမနပန္းသည္ကုိ အမ်က္ထြက္သည့္ဟန္ျဖင့္ ေျပာဆုိၿပီး ပန္းသည္မကုိ ျပန္ခုိင္းလုိက္ေလ၏။ ထုိမိန္းမသည္ သူ႕ကုိ အမႈမပတ္ေတာ့သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၿပီး ျပန္သြားေလသည္။


ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးသည္ သုမနပန္းသည္ကုိ ေခၚခုိင္းၿပီး ေရာက္လာေသာအခါ “ငါ့အားဆက္သရန္ ယူေဆာင္လာေသာ ပန္းတုိ႔ကုိ အဘယ္သုိ႔ႏွလံုးသြင္းၿပီး ဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္လုိက္ပါသလဲ”ဟု ေမးေသာအခါ သုမနပန္းသည္က “အရွင္မင္းႀကီးသည္ အကၽြႏု္ပ္အား သတ္လုိလည္း သတ္ပါေစ၊ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္းထုတ္မႈလည္း ႏွင္းထုတ္ပါေစဟု အသက္ကုိစြန္႔ၿပီး လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သုမနပန္းသည္ ေျဖၾကားၿပီးေသာအခါတြင္ မင္းႀကီးသည္ သုမနပန္းသည္ကုိ ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္မ်ား ေပးလုိက္ေလသည္။


သုမနပန္းသည္၏ အလွဴဒါနသည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဘယ္လုိေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရလိမ့္မည္နည္းဟု ေမးေလ၏။ ထုိအခါ ဘုရားရွင္က “သုမနသည္သည္ ငါ့ဘုရားအား ၾကည္ညိဳေသာသဒၶါတရား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ၿပီး အသက္ကုိစြန္႔လႊတ္၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လံုး အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ မက်ေရာက္ရဘဲ သုမနမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အၾကင္သုိ႔ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကုိ ျပဳအပ္သည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ေနာင္တတဖန္ ပူပန္ေၾကကြဲဆင္းရဲျခင္း မျဖစ္၊ ေအာက္ေမ့တုိင္း ေအာက္ေမ့တုိင္းခဏ၌ ႏွစ္သက္၀မ္းသာျခင္း ပီတိေသာမနႆသာလွ်င္ ျဖစ္၍ေန၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေနာင္တတဖန္ မပူပန္ရေသာ ႏွလံုးပီတိတုိ႔ျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္၍ ဆည္းပူးႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္အပ္ေသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္၏ အက်ိဳးတရားသည္ မ်က္ေမွာက္တမလြန္ႏွစ္ျဖာလံုး၌ ေကာင္းမြန္ေသာခ်မ္းသာသုခတုိ႔ကုိသာ ခံစားရလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားမ်ားသည္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ခြင့္ရေသာ ဘုရားသာသနာနဲ႔လည္း ေတြ႕ႀကံဳေနခ်ိန္၊ လူ႔ဘ၀ကုိလည္း ရရွိေနခ်ိန္၊ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကုိ ခြဲျခားတတ္ေသာ ဗုဒၶရဲ႕အသိဉာဏ္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ မျပဳလုပ္ပါက ထုိသူထက္မုိက္ေသာသူ အဘယ္မွာရွိေတာ့မည္နည္း။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုပ္ေသာအခါ၌လည္း သုမနပန္းသည္ကဲ့သုိ႔ အသက္ကုိစြန္႔ၿပီး ယံုၾကည္ေသာသဒၶါတရား မျဖစ္ႏုိင္ေစကာမႈ သဒၶါတရားအျပည့္အ၀ျဖင့္ ယံုၾကည္ၿပီး လွဴဒါန္းၾကရန္ လုိပါသည္။


သုိ႔မွသာလွ်င္ သုမနပန္းသည္ကဲ့သုိ႔ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာလည္း ခ်မ္းသာၿပီး တမလြန္ဘ၀မွာလည္း နိဗၺာန္သုိ႔မေရာက္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ခ်မ္းသာသုခခံစားရာအမွန္ လူ႕ဘ၀၊ နတ္ဘ၀တုိ႔သုိ႔သာ ေရာက္ရွိခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


သီလ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေနာက္တစ္ပါတ္တြင္ ဆက္လက္ေရးသား တင္ျပပါမည္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.