Saturday, July 3, 2010

သုတ အဓိပၸါယ္

သုတဆုိသည္မွာ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတဆုိသည္မွာ..........

၁။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတကုိ ေဆာင္ရျခင္း၊

၂။ အတတ္ပညာကုိ ဆည္းပူးေလ့လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိပညာတုိ႔သည္ အစ အလယ္ အဆံုး သံုးပါးလံုးေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ိဳးရွိ၍ လူအမ်ားခ်ီးမြမ္းေသာ ပညာတုိ႔ ျဖစ္ရပါမည္။
Powered by Blogger.