Sunday, September 26, 2010

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ Sunday School


အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းတင္မ်ား
ေလာကတြင္ “မျပဳေကာင္းသည္သာရွိ၍ မတတ္ေကာင္းသည္ မရွိေပ။ မတုပ ေကာင္းသည္သာရွိ၍ မျမင္ေကာင္းသည္ မရွိေပ။ မလုိက္စားေကာင္းသည္သာရွိ၍ မသိေကာင္းသည္ဟူ၍ မရွိပါ”။


ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတုိ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မိခင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ အတုယူစရာေကာင္းေသာ ဘာသာေရးအေလးထားမႈလည္းျဖစ္ လူသားတုိ႔တြင္ အသိပညာ ဘာသာေရးပညာ ယဥ္ေက်းမႈပညာမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ နားလည္မႈမ်ားရွိေစသည့္အျပင္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လံုး မည္သည့္လူသားမွ် မျပဳက်င့္ မျဖည့္စြမ္းႏုိင္သည့္ ပါရမီဆယ္ပါးတုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္တိတိ မေသရံုတမယ္ ခက္ခဲလွသည့္အက်င့္ကုိက်င့္ကာ တစ္ရက္(၂၄)နာရီတြင္ (၂)နာရီမွ် ခႏၶာကုိယ္အတြက္ အနားေပးၿပီး (၄၅)ႏွစ္ကာလတာပတ္လံုး သတၱ၀ါအားလံုးတုိ႔အား ေစတနာ ေမတၱာ ကရုဏာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ရန္အတြက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ က်င့္သံုးေနေသာ Sunday School ေခၚ ဗုဒၶစာေပ ယဥ္ေက်းမႈစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးမႈစနစ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ စည္းေ၀းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳပြဲေလးကုိ (၂၅.၀၉.၂၀၁၀) ညေန (၃)နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Sunday School အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ သံဃာေတာ္ (၁၈)ပါး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဓိကထား တုိင္ပင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဒီႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္နည္းစနစ္မ်ား၊ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားသည့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အတန္းခြဲသင္ၾကားပံုမ်ား၊ သင္ၾကားေပးျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား၊ မိမိတုိ႔ အမိျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဤႏုိင္ငံ၏ မတူသည့္ ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ အစားထုိးသင္ၾကားေပးသင့္သည့္ ဘာသာေရးစာေပမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ တုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဒီႏုိင္ငံမွ မူရင္းျပ႒ာန္းသည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ၿပီး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ စာေပးဖုိ႔ရန္ တုိင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ သင္ၾကားရန္အတြက္ သင္ရုိးညြန္တမ္းမ်ား၌ ဤႏုိင္ငံ၌ျပ႒ာန္ထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကုိၾကည့္၍ လုိအပ္သည့္မ်ား ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ႏႈတ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ႏႈတ္ကာ အတန္းအသီးသီအတြက္ စာအုပ္မ်ားေရးသားရန္ အသီးသီး တာ၀န္ယူခဲ့ၾကပါသည္။

ဤႏုိင္ငံတြင္ အတန္း(၁၂)တန္းခြဲကာ သင္ၾကားေပးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း သူငယ္တန္းအပါအ၀င္ အတန္း(၁၁)တန္းခြဲ၍သင္ၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာအုပ္ထုတ္ရန္ကုန္က်ေငြ၊ Sunday School ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လုိအပ္သည့္မ်ား ေလ့လာရန္ သြားခလာခစရိတ္၊ သူတုိ႔သင္ၾကားသည့္ စာအုပ္မ်ား၀ယ္ရန္ကုန္က်ေငြ၊ စာရြက္စာတမ္းခ မိတၱဴခမ်ား ကုန္က်ေငြအတြက္ ရန္ပံုေငြလုိအပ္သည္ကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကရာ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ပါ၀င္ျပဳလုပ္သည့္ သံဃာေတာ္(၁၈)ပါးမွ တစ္ပါးလွ်င္ ႐ူးပီေငြ (၅၀၀)က်ပ္စီ စာေရးသူထံသုိ႔ လွဴဒါန္းထားၾကပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိေတာ့ မည္သုိ႔လုပ္လွ်င္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ စဥ္းစားဆဲပင္။

တကယ္ေတာ့ စာေရးသူတို႔ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဘုန္းကံႀကီးမား ေငြခ်မ္းသာ၍ ျပည္ပ၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေခတ္ပညာအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶစာေပမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထံမွ စုစည္းၿပီး ေခၽြးတာသံုးစြဲကာ ပညာသင္ၾကားေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ယခု Sunday School အတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ကုန္က်စရိတ္ ထုတ္ေပးခ်င္ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္၍ စဥ္းစားေနရဆဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေအာ္ ရခဲလွသည့္ လူ႕ဘ၀ေလးရေနခုိက္မွ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား မလုပ္၊ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ လုပ္ပါမလဲေနာ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္ႏုိင္ေသာ ဘ၀သည္ လူ႕ဘ၀တစ္ခုမွ်သာ ရွိပါသည္။ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္၌ စည္စိမ္းခ်မ္းသာမ်ားသာ ခံစားေနရ၍ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္ဖုိ႔ရန္ ခက္ခဲသကဲ့သုိ႔ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသုရာယ္ဟူေသာ အပါယ္(၄)ဘံုသုိ႔ ေရာက္လွ်င္လည္း အသိဉာဏ္လည္းမရွိ။ ဒုကၡမ်ားသာ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလုပ္ဖုိ႔ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ လူ႕ဘ၀သည္ အထက္တက္မယ္ဆုိ အစြန္ဆံုးထိ တက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေအာက္သုိ႔က်မည္ဆုိလွ်င္ ဂ်ိဳးကပ္သည့္အထိ လုပ္ႏုိင္ေသာ ဘံုဘ၀ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက လူ႔ဘ၀သည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဘံုဘ၀ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဆက္လက္၍ Sunday School နဲ႔ပတ္သတ္၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိ စံုစမ္းရသမွ်ကုိ တင္ျပေပးပါမည္။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း
Sanninaymin@gmail.com
သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ

B.A (Buddhism)

M.A (university of Kelaniya)
Colombo, Sri lanka.

1 comments:

sagrate said...

ေကာင္းပါတယ္ရွင္ဘု၇ားတပည့္ေတာ္လည္းတက္နိုင္သေလာက္ပါ၀င္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား..

Post a Comment

Powered by Blogger.