Sunday, January 23, 2011

ဆန္နီေနမင္း အေမးအေျဖ ၀ဋ္ႏွင့္ငရဲ

တပည့္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ဖတ္သြားပါတယ္ဘုရား။ ဗဟုသုတရပါတယ္။ ေမးခြန္းတခုေတာ့ ေမးခြင့္ျပဳပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ မသိလို႔ပါဘုရား။ ဘယ္လို အမႈကိုျပဳရင္ ငရဲက်ျပီး ဘယ္လိုအမႈကိုျပဳရင္ ၀ဋ္ျဖစ္ပါသလဲ အဲဒီ (၂)ခုကို ရွင္းလင္းေအာင္ သိခ်င္သည့္အတြက္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။

အင္း ၀ဋ္မွာအၿမဲ ငရဲမွအပဆုိသလုိ ငရဲဘံုမွလြဲ၍ က်န္ေသာ ဘံုဌာနမ်ားတြင္ ၀ဋ္ခံစားရတတ္စၿမဲ ျဖစ္ေပသည္။ ငရဲသုိ႔လားေစႏုိင္ေလာက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပဳလုပ္မိလွ်င္ ထုိမေကာင္းမႈမ်ားသည္ ၀ဋ္လည္၍ မိမိကုိျပန္၍ ခံရတတ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားသည္ ငရဲသုိ႔ေရာက္ေအာင္ အကုသိုလ္မႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ငရဲသုိ႕မေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း တိရစၱာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကယ္၊ လူ႕ဘ၀သုိ႕ေရာက္ရွိၿပီး မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈကံက မိမိကုိတဖန္ျပန္၍ ၀ဋ္လည္ေစပါသည္။


တခ်ိဳ႕ေသာ မေကာင္းမႈသည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္ ၀ဋ္ျပန္လည္တတ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ မခံစားရဘဲ ေနာက္ဘ၀မ်ား၌ ၀ဋ္လည္ခံစားရတတ္ပါသည္။

သူတစ္ပါးအသက္ကုိ ေသေအာင္သတ္ေသာသူသည္ ငရဲကုိလားေစႏုိင္ေသာ အျပစ္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေသေအာင္မသတ္ဘဲနဲ႔ သူတစ္ပါးကုိ ညွင္းဆဲရံုမွ်ျပဳလုပ္ေသာ မေကာင္းမႈသည္ ငရဲကုိေရာက္ေစႏုိင္ေသာ မေကာင္းမႈမဟုတ္ေသာ္လည္း ၀ဋ္လည္ေစတတ္ေသာ မေကာင္းမႈေတာ့ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္၀ယ္ ညွင္းဆဲျခင္း ခံရပါေပမည္။

ထုိ႔အတူ သူတစ္ပါးအား သရုပ္ပ်က္ေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡက်ဆင္းေအင္ ပ်က္ျပယ္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ ငရဲကုိလားေစႏုိင္ေသာ အျပစ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိမေကာင္းမႈမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ ၀ဋ္ျပန္လည္ေစတတ္ေသာ မေကာင္းမႈေတာ့ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ ထင္းရွားေအာင္ ျပရမည္ဆုိလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ တစ္ခုေသာေဆးဆရာဘ၀၀ယ္ ေဆးကုသခမေပးေသာ ေရာဂါသည္တစ္ေယာက္အား မုန္းတီးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္၀ယ္ ေရာဂါေပ်ာက္မည့္ေဆးကုိ မတုိက္ဘဲ ၀မ္းႏႈတ္ေဆးကုိ တုိက္ေၾကြးခဲ့ေပသည္။ ထုိအကုသုိလ္မေကာင္းက်ိဳးသည္ ငရဲကုိ မက်ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ဆံုးဘ၀၀ယ္ ျမတ္ဗုဒၵျဖစ္တာေတာင္မွ ထုိ၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ရပါေပသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားသည္ မထင္ရွားသကဲ့သုိ႔ မသိသာေသာ မေကာင္းမႈမ်ားလည္း မိမိတုိ႔သႏၱာန္မွာ ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ သူတစ္ပါး တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္လွ်င္ ၀မ္းသာမိတာမ်ိဳး၊ သူတစ္ပါးပ်က္စီးမႈျဖစ္လွ်င္ ၀မ္းသာမႈ ျဖစ္တာမ်ိဳးမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ မေကာင္းမႈမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ မေကာင္းမႈသာျဖစ္၍ မိမိ၌လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၀ယ္ ျပန္လည္၍ ထုိကဲ့သုိ႔ပ်က္စီးခ်ိန္၀ယ္ သူတစ္ပါးတုိ႔က ၀မ္းသာေနၾကေပလိမ့္မည္။

ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ေတာင္မွ တစ္ခုေသာတံငါသည္ဘ၀၀ယ္ ငါးမ်ား၏ ဦးေခါင္းကုိ ထုေထာင္းေနတာျမင္ေသာအခါ စိတ္ထဲ၌ ၀မ္းသာၾကည္ႏႈးမႈ ျဖစ္ခဲ့မိေလသည္။ ထုိမေကာင္းမႈေၾကာင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္၀ယ္ ေခါင္းကုိက္ျခင္း ေ၀ဒနာကုိ ၀ဋ္လည္ ခံစားခဲ့ရေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကုိ ညွင္းဆဲျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္းစေသာ မေကာင္းမႈမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ မသိမသာျပဳလုပ္မိေသာ မေကာင္းမႈမ်ားသည္လည္းေကာင္း မိမိသႏၱာန္၌ ၀ဋ္ေၾကြးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းမႈမွန္လွ်င္ မည္သုိ႔ေသာမေကာင္းမႈကေလးမွ် မျဖစ္ၾကရေလေအာင္ သတိထားၿပီး ေနထုိင္ၾကရန္ အထူးပင္လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ရပါေပသည္။

စာေရးသူသည္ (၂၄.၀၁.၂၀၁၁)ေန႔မွ (၂၃.၀၂.၂၀၁၁)ထိ မေလးရွား၊ စကၤာပူႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေဒသစာရီ အလည္အပတ္ၾကြၿပီး (၂၃.၀၂.၂၀၁၁)ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႕အတြက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၾကြမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိ႔စ္မ်ား မတင္ႏုိင္ပါက အားလံုး နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးကာ အရင္တင္ခဲ့ေသာ ပုိ႔စ္မ်ားကုိသာ မက်န္ရွိရေလေအာင္ ဖတ္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါေပသည္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.