Wednesday, January 19, 2011

ဆန္နီေနမင္း အေမးအေျဖ တရားဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သတ္၍

ဘုန္းဘုန္း ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ဘုရား။ “သႏၵိ႒ိက”နဲ႔ “အကာလိက” ဆိုတဲ့ တရားဂုဏ္ေတာ္ႏွစ္ပါးကို ကြဲကြဲျပားျပား နားမလည္လို႔ပါဘုရား။ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါးထဲမွာ ဒီလိုပါပါတယ္ဘုရား။ သႏၵ႒ိတဂုဏ္-မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကုိယ္တုိင္ ရႈျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ အကာလိက-အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးျခင္း။ အကာလိက (အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးျခင္း)ဆိုတာ “မဂ္ျပီးလွ်င္ဖုိလ္ အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲျဖစ္ျခင္း”ကို ဆိုလိုတယ္လို႔ မွတ္သားရပါတယ္ဘုရား။
အခါမလင့္ ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးျခင္း၊ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ကိုယ္တိုင္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ျခင္း။ ဒီဂုဏ္ေတာ္ႏွစ္ခု အဓိပၸါယ္ အတူတူပဲ မဟုတ္လားဘုရား။ “အခါမလင့္ အက်ိဳးေပးတယ္၊ မဂ္ၿပီးရင္ ဖိုလ္လာတယ္”ဆိုတာ “ခုဘ၀ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ မဂ္ဖိုလ္ရတဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္တာ” မဟုတ္ဘူးလားဘုရား။ အကယ္၍ အဲဒီႏွစ္ခုတူတယ္ဆိုရင္ တရားဂုဏ္ေတာ္ ငါးပါးထဲပဲ ရွိမွာေပါ့ေနာ္ဘုရား။ အဲဒီဂုဏ္ေတာ္ႏွစ္ခု မတူဘူးဆိုရင္ မတူပံုကို ရွင္းျပေပးပါဘုရား။ “အခါမလင့္ အက်ိဳးေပးတယ္၊ မဂ္ၿပီးရင္ ဖိုလ္လာ တယ္”ဆိုတာ “ခုဘ၀ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ မဂ္ဖိုလ္ရတဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္တာ” မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါဘုရား။

႐ိုေသစြာျဖင့္


အင္း တကယ္ေတာ့ သႏၵိ႒ိကႏွင့္အကာလိကဂုဏ္ႏွစ္ပါးဟာ မတူပါ။ ေသခ်ာက်နစြာ နားလည္မႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ တူသလုိျဖစ္ၿပီး အထင္မွားေနတာပါ။


အကာလိကဂုဏ္ဆုိသည္မွာ မဂ္(၄)ပါး ကုသုိလ္ကံတရားမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသႏၱာန္၌ မဂ္ရေအာင္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္၍ မဂ္ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းဖိုလ္စိတ္တည္းဟူေသာ အက်ိဳးလည္း တစ္ဆက္တည္း ေပၚလာေပသည္။ ေလာကီကုသုိလ္ကံမ်ားကဲ့သုိ႔ (၅)ရက္ (၇)ရက္ တစ္ဘ၀ ႏွစ္ဘ၀စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း မရွိဘဲ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးေပးႏုိင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိ ရွိေပသည္။

သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ဆုိသည္မွာ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ေတာ္မူထုိက္၏ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဂ္ေလးပါး ကုသုိလ္တရားသည္ ျပင္ပဘုရားေဟာခဲ့ေသာ အကာလိကဂုဏ္ျဖစ္ၿပီး ထုိမဂ္ေလးပါးကုိ ကုိယ္တုိင္ သိျမင္ျခင္းသည္ သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။

အဲဒီေတာ့ ဗဟိဒၶျပင္ပ၌ဘုရားရွင္ေဟာခဲ့ေသာ မဂ္ေလးပါးအကာလိက ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ မိမိသႏၱာန္မွာ ထုိတရားမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ သိျမင္ျခင္း သႏၵိ႒ိကဂုဏ္တုိ႔သည္ အတြင္းအျပင္ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ မတူညီၾကပါေပ။

ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္သည္ ေဟာေတာ္မူထားသည့္ အတုိင္းသာ က်င့္ႀက ံအားထုတ္ပါက မဂ္ဖိုလ္အထိ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ မဂ္ဖုိလ္ရလွ်င္ နိဗၺာန္ကုိ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ပါ လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားမ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ရံုမွ် မဟုတ္ဘဲ နိဗၺာန္ကုိ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ ကိုယ္တုိင္မ်က္ေမွာက္သိျမင္ ေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ရွိေပသည္။ အျခားဘာသာမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားတြင္ ကုိ္ယ္တုိင္သိျမင္ႏုိင္ေအာင္ ထင္ရွားေသာ တရားမ်ား မရွိေပ။ ဥပမာ-ဟိႏၵဴတရား၌ ေလာကီစ်န္အဘိညာဥ္ကုိ ရေစႏုိင္ေသာ တရားသာ ရွိေပသည္။ ေလာကမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း မဂ္တရား ဖုိလ္တရားကား မရွိပါေခ်။ ထုိ႔အတူ အျခားေသာ ဘာသာမ်ား၌လည္း ကုိယ္တုိင္သိျမင္ႏုိင္ေသာ တရားမရွိဘဲ တရားေဟာဆရာတုိ႔၏ အေျပာျဖင့္သာ ေက်နပ္ေနရေပသည္။

ကုိယ္တုိင္သိျမင္ႏုိင္ေလာက္ေသာ တရားပင္မရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထုိတရားကုိ ေဟာျပပညတ္ခဲ့ေသာ ဘုရားလုပ္သူကုိပင္ အခ်ိဳ႕ဘာသာမ်ား၌ အထင္အရွား ျပႏုိင္စြမ္း မရွိၾကေပ။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေနသလုိလုိ၊ ဟုိမွာလုိလုိ၊ ဒီမွာလုိလုိနဲ႔ ယီးတီးယားတားျဖင့္သာ ေက်နပ္ေနၾကရေပသည္။ ထုိဘုရားတုိ႔၌ ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ရာ မည္သည့္ေကာင္းမႈပါရမီကုိ ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္လ်က္ မည္သည့္အမ်ိဳးတြင္ ဖြားျမင္ပါသလဲ။ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ တရားကုိအားထုတ္၍ မည္သည့္တရားမ်ား ရရွိသနည္း။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး မည္မွ်ေလာက္ၾကာေအာင္ တရားေဟာခဲ့ပါသလဲ။ မည္မွ်ေလာက္ေသာ သတၱ၀ါေတြကုိ အကၽြတ္တရား ရေစကာ ေကာင္ကင္ဘံုကုိ ေရာက္ေစႏုိင္ခဲ့ပါသနည္း စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ က်က်နန ျပစရာမရွိၾကေသာေၾကာင့္ ကုိးကြယ္သူမ်ားသည္ မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ရမ္းသမ္းၿပီး သူမ်ားေျပာတာ ယံုၾကည္ကာ ကုိးကြယ္ ေနၾကရေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ ထုိအရာအားလံုးကုိ ေစ့ေစ့ငွငွ ျပသႏုိင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၅၅၀)ေက်ာ္ကာလက အိႏၵိယျပည္၀ယ္ ျမတ္ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းကုိ ဘုရားရွင္၏ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ အရပ္ႏွင့္အေဆာက္အအံု အစအနမ်ားသည္ သက္ေသတည္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထုိအရာမ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ဟု မည္သူမွ် ျငင္းဆန္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေလဖမ္းဒန္းစီး ေကာင္းကင္မွာ တုိက္ႀကီးတည္သလုိ ဟုိလုိလုိ သည္လုိလုိႏွင့္ လည့္ပတ္ထားေသာ ဘုရားရွင္ မဟုတ္ပါေပ။ တကယ္ပင္ ထင္ရွားရွိခဲ့ေသာ ဘုရားရွင္ ျဖစ္ေပသည္။ စာေရးသူ ယခုတင္ျပတာသည္ အျခားေသာဘာသာမ်ားအား ေစာ္ကားလုိေသာ မနာလုိေသာစိတ္ဆႏၵျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ေပ။ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား သိရွိနားလည္ေအာင္ ေရးသားတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္မ်ားသည္ ယခုတုိင္ ထင္ရွားရွိေနေပသည္။ ထုိတရားေတာ္လာသည့္အတုိင္း က်င့္ႀကံပါလွ်င္ ကုိယ့္သႏၱာန္မွာ မဂ္တရား ဖုိလ္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ျမင္ႏုိင္ေသာ တရားမ်ား မိမိသႏၱာန္၌ရွိပါက အျခားဘာသာတုိ႔က ေလာကီဂုဏ္ကုိျပ၍ မည္မွ်ပင္ ေသြးေဆာင္ၾကပါေစ မိမိသည္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ တကယ္နစ္နစ္ ကာကာ သိရွိနားလည္ၿပီး ယံုၾကည္ထားပါက မည္သုိ႔မွ် ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ယခုေခတ္အခါ၌ ထုိကဲ့သုိ႔ မိမိယံုၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရား ခုိင္ၿမဲမႈမရွိျဖစ္ၿပီး ဘာသာျခားမ်ားက ေလာကီအာရံုမ်ားျဖင့္ သိမ္းသြင္းလွ်င္ ဘာသာေျပာင္းသြားတတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအခ်ိဳ႕ကုိ စာေရးသူ ျမင္ေတြ႕မိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာ အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ နားလည္သိရွိေအာင္ ေလ့လာလုိက္စားၿပီး မိမိဘာသာရဲ႕ အဆံုးအမအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါေပသည္။

2 comments:

monica said...

အရွင္ဘုရား..ရိုေသစြါၿပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားပါသည္..
post ေလးကိုဖတ္ရသည္.အတြက္နွစ္သက္မိပါသည္.
တပည္.ေတာ္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးတရားေတာ္ေတြေန.စဥ္နာယူၿပီးတရားအားထုတ္ေနတာ ၂နွစ္နီးပါးရိွပါၿပီဘုရား..ရတနာ၃ပါးဂုဏ္ေက်းဇူးကိုအတိုင္းမသိနားလည္ခဲ.ပါသည္..အားမရတာက တရားအားထုတ္ေနၿပီးစိတ္ေတြကိုၿငိမ္းေအးေအာင္မထားနိုင္ေသးဘူးဘုရား..တခါတရံေလာကီအာရံုေတြစြန္.ၿပီးသာသနာေဘာင္ဝင္ၿပီးအားထုတ္မွပဲရနိုင္မယ္လို.ထင္ပါတယ္..ေလာကီလူမွုစီးပြါးေတြထဲမွာေနရတာေနသာလဲခဏပဲ..သာယာစရာလဲဘာမွမရိွပဲစိတ္ပ်က္စရာေတြကမ်ားေနပါတယ္..တပည္.ေတာ္တရားကိုအခ်ိန္ရသေရြွ.အားထုတ္ေနပါတယ္..တခါတရံဘယ္သူနဲ.မွမေတြ.ခ်င္ေလာက္ေအာင္တေယာက္ထဲေနရတာပဲပိုေကာင္းေနပါတယ္..တရားမရနိုင္ပဲေလာကထဲက်င္လည္ရမွာအေၾကာက္ဆံုးပါပဲ..ဝမ္းနည္းမိတာလဲအခါခါပါပဲ..အတိတ္ဘဝမ်ားစြြါကၿပဳခဲ.တဲ.အေၾကာင္းေၾကာင္.ဆင္းရဲကိုရတယ္..ယခုလက္ရိွခန္ဓါဒုတ္ခကိုၿမင္ၿပီးလြတ္ေအာင္မရုန္းနိုင္ေသးတဲ.အတြက္ဝမ္းနညး္ေနရပါတယ္ဘုရား..

ဆန္နီေနမင္း said...

အင္း ဒီလုိပဲ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့ ဒကာ။

Post a Comment

Powered by Blogger.