Thursday, January 13, 2011

ဆန္နီေနမင္း အေမးအေျဖ သံဃာတုကုိ လွဴမိခဲ့လွ်င္

အရွင္ဘုရား။ တကယ္လို႔ ရဟန္းမစစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္မိရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးယုတ္မႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။ ဥပမာ သကၤန္း၀တ္နဲ႔ မျမင္ကြယ္ရာမွာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပါဘုရား။ အဲလိုရဟန္းမ်ိဳးကို လွဴမိရင္ မေကာင္းမႈလုပ္တာကို အားေပးရာေရာက္တယ္လို႔ ၾကားဖူလို႔ပါ။ ရွင္းျပေပးပါဘုရား။

အင္း... ဒကာေမးတဲ့ ေမးခြန္းေလးက ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ သံသယျဖစ္ေနၾကမဲ့ ေမးခြန္းေလးပါပဲ။ မိမိက ရဟန္းစစ္မစစ္ကုိ အရင္သိေအာင္ ေလ့လာစံုစမ္းဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္ ဒကာ။ ဥပမာ..ဒီရဟန္းသည္ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ကာ လုပ္စားေနေသာ ရဟန္းလား။ ရဟန္းစစ္ပါလ်က္ ရဟန္းနဲ႔မသင့္ေလ်ာ္သည့္အရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနေသာ ရဟန္းလားဆုိတာကုိ ေသခ်ာစမ္းသပ္ ေလ့လာစံုစမ္းပါ။


ထုိသုိ႔ မစံုစမ္းမေလ့လာဘဲ သံဃာစစ္ကုိ သံဃာတုဟု စြပ္စြဲမိပါက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အျပစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာစံုစမ္းဖုိ႔ရန္ေတာ့ လုိပါတယ္။

ရဟန္းမစစ္ဘဲ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ လွဴမိလွ်င္ လွဴေသာလူမွာ အျပစ္မရွိပါေပ။ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာသာလွ်င္ သာသနာကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္ေသာေၾကာင့္ ငရဲကုိလားေစႏုိင္ေသာ ႀကီးစြာေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္းေတာ့ စစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရဟန္းနဲ႔မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ လွဴမိလွ်င္လည္း လွဴေသာသူမ်ားမွာ အျပစ္မျဖစ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ရဟန္းျဖစ္ၿပီး ရဟန္းနဲ႔မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀ိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ဆုိင္ရာ၀ိနည္းစည္းကမ္းအလုိက္ အျပစ္ရွိေပသည္။ ဥပမာ...ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ သိမ္၀င္ထားေသာ သံဃာသည္ (၁) ေမထုန္အမႈကိစၥ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၂) ပစၥည္းဥစၥာ ခုိးယူလည္ပတ္လိမ္ယူျခင္း၊ (၃) လူကုိသတ္ျခင္း၊ လူေသေစေလာက္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ သူတစ္ပါးအားေပးျခင္း၊ ခုိင္းျခင္း၊ (၄) စ်ာန္တရား မဂ္တရားစတဲ့ တရားထူးမ်ား မရရွိဘဲ ရရွိသည္ဟု သူမ်ားနားလည္ယံုၾကည္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ထုိသံဃာသည္ ငရဲကုိလားေစတတ္ေသာ အျပစ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ထုိေလးမ်ိဳးေသာ အျပစ္ႀကီးမ်ားမွအပ အျခားေသာ အျပစ္မ်ားသည္ သိမ္၀င္ထားေသာ ရဟန္းျဖစ္ပါက ကုစားလုိ႔ရေသာေၾကာင့္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လူျမင္မေကာင္းသည့္အရာမ်ားကုိ လူျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေသာ အျခားအျပစ္မ်ားသည္လည္း သာသနာထိခုိက္ေသာေၾကာင့္ ထုိက္သင့္ေသာ အျပစ္မ်ား ရွိေပသည္။

လွဴဒါန္းသူႏွင့္ အလွဴခံသည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ လွဴဒါန္းသူဘက္က အျပစ္မရွိပါ။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မွာသာလွ်င္ အလွဴခံထုိက္ေသာ ဂုဏ္မရွိလွ်င္ အျပစ္ရွိေပသည္။ လွဴဒါန္းသူမ်ားမွာ စိတ္ထားေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးနည္းမ်ားမႈသာ ကြာျခားပါသည္။

လွဴဒါန္းမည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္ မည္သည့္သံဃာကုိမဆုိ မိမိက လွဴဒါန္းမည္ဆုိလွ်င္ မိမိလွဴဒါန္းသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာ သမာဓိတုိ႔ကုိ အာရံုမျပဳဘဲ သံဃာအားလံုး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ အာရံုျပဳကာ လွဴဒါန္းမည္ဆုိလွ်င္ မေရတြက္ႏုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ား ရရွိပါသည္။ အကယ္၍ မိမိသည္ သံဃာ့ဂုဏ္ကုိ အာရံုျပဳရန္ ခက္ခဲၿပီး သံဃာေကာင္း သံဃာစစ္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာစတဲ့ တစ္ခုခုေသာ ဂုဏ္မ်ားနဲ႔ျပည့္စံုေသာ သံဃာမွသာ လွဴဒါန္းခ်င္လွ်င္ေတာ့ ေသခ်ာစံုစမ္းေလ့လာ၍ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ပါေလ။

ျမတ္ဗုဒၶအလုိအရ ေနာင္အခ်ိန္ သာသနာကြယ္ခါနီးကာလတြင္ လက္မွာသကၤန္း ပတ္ထားေသာ လူကုိေတာင္မွ သံဃာအမွတ္ျဖင့္ သံဃာ့ဂုဏ္ကုိ အာရံုျပဳၿပီး လွဴဒါန္းလွ်င္ ရွင္သာရိပုတၱရာအစရွိေသာ ရဟႏၱာမ်ားအပါအ၀င္ သံဃာအားလံုးအား လွဴဒါန္းရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးမ်ားသည္ဟု ေဟာၾကားထားသည္ကုိ ေထာက္ဆလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ေစတနာသည္ အဓိကက်ေပသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာခ်င္သည္မွာ လွဴဒါန္းမည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္ အကယ္၍ မိမိ၌ လွဴဒါန္းခ်င္ေသာ ေစတနာလည္းျဖစ္ေန၊ လွဴဒါန္းရန္လည္း ပစၥည္း၀တၳဳကအရန္သင့္၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း မိမိေရွ႕တြင္ ေရာက္ေနပါက မိမိလွဴမည့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔ကုိ မိမိက မသိထားလွ်င္ သံဃာ့ဂုဏ္ကုိ အာရံုျပဳကာ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ပါေလ။

တကယ္ေတာ့ အလွဴခံႏွင့္ လွဴသူႏွစ္ဦးတြင္ လွဴသည့္ပုဂၢိဳလ္၌ အျပစ္မရွိေသာ ေၾကာင့္ မိမိေစတနာထားတတ္ဖုိ႔ရန္သာ မိမိ၏အက်ိဳးေပးေပၚမူတည္ေနသျဖင့္ မိမိရဲ႕ စိတ္ေစတနာေလးကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထားတတ္ေအာင္သာ က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္ေပးပါလုိ႔ ေျပာၾကားရင္း အားလံုး ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလး မကုန္ခင္မွာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမ်ားကုိ ေန႔စဥ္မျပတ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္...............။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.