Saturday, January 1, 2011

ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ ဤရတနာျမတ္သံုးပါးတုိ႔ကုိ (ႏွင့္ဆရာသမားတုိ႔ကုိ) အရုိအေသ အေလးအျမတ္ လက္စံုမုိး၍ ရွိခုိးပူေဇာ္ ဖူးေျမွာ္မွန္းေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ေအာက္ပါဆုေတာင္းသည္ ဆုေပးမည့္ဆရာေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ မိဘဆရာသမား မ်ားကုိ ရွိခုိးပါက ရြတ္ဆုိရန္ မလုိေပ။ မိမိဘာသာ ရွိခုိးမွသာလွ်င္ ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္ေပသည္။


ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပၸတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဗုိလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရရပါလုိ၏ အရွင္ဘုရား။

ထုိဆုေတာင္းမ်ားထဲမွ အပါယ္(၄)ပါး ဆုိသည္မွာ

၁။ ငရဲ

၂။ တိရစၧာန္

၃။ ၿပိတၱာ

၄။ အသူရကာယ္

ထုိ႔တြင္ ၿပိတၱာဘံုႏွင့္အသူရကာယ္ဘံုသည္ ေသခ်ာေအာင္ နားမလည္သူမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ တကယ္ေတာ့ ၿပိတၱာဘံုသည္ အစားေရစာ ငတ္မြတ္ၿပီး အိမ္ၾကား၊ ေျမာင္းၾကား၊ ေတာ ေတာင္ၾကားမ်ားတြင္ လုိက္လံရွာေဖြ စားေသာက္ၾကရေသာ သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ လုိက္လံရွာေဖြ စားေသာက္ေနေသာ ၿပိတၱာမ်ားကုိ မိမိ၏ ဘုန္းကံနည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ထုိၿပိတၱာမ်ား၏ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ကုိျမင္ရၿပီး ေၾကာက္လန္႔ကာ ၿပိတၱာဘံုသားမ်ားကုိ တေစၱ၊ သရဲဟု ေခၚဆုိၾကေပသည္။ ၿပိတၱာဘံုသားမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဘံုကံရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားသည္ ေန႔၌ နတ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ခံစားရ၍ ည၌ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ခံစားရေသာ ၿပိတၱာမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

အသူရကာယ္ဘံုသည္ ၿပိတၱာဘံုႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသူရကယ္မ်ားကုိ ၿပိတၱာအႀကီးစားဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ အသူရကယ္သည္ ၿပိတၱာမ်ားကဲ့သုိ႔ လူတုိ႔နဲ႔ နီးစပ္ရာမ်ား၌ မေနဘဲ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးတုိ႔၌ ေနတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ျမစ္ကမ္းမ်ား၌ေနေသာ္လည္း ေရေသာက္ခ်င္၍ ေရေသာက္မည္ဆုိလွ်င္ သူတုိ႔၏ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္ကာ သဲေသာင္းမ်ားကုိသာ ေတြ႕ရွိရၿပီး ေရကုိမေသာက္ရေပ။ ဤမွ်ေလာက္ ဆင္းရဲၾကေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ ၿပိတၱာဘံုသားမ်ားႏွင့္ အသူရကာယ္ဘံုသားမ်ားသည္ ဘုရားတစ္ဆူႏွင့္ တစ္ဆူၾကားထိ မကၽြတ္လြတ္ဘဲ ဒုကၡခံၾကရသည္။ အဆုိးဆံုး သက္တမ္းရွည္ၿပီး ဒုကၡအမ်ားဆံုး ခံရသည့္သတၱ၀ါမ်ားကား ငရဲသားမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ငရဲသားမ်ားသည္ ငရဲ(၈)ထပ္တြင္ သူတုိ႔အကုသိုလ္ကံအေလ်ာက္ သက္တမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ လွလွႀကီး ခံၾကရေပသည္။

ကပ္(၃)ပါးဆုိသည္မွာ

၁။ သတၳႏၱရကပ္- ဒုတ္၊ ဓါး၊ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးေသၾကရေသာကပ္။

၂။ ေရာဂႏၱရကပ္- ပလိပ္ေရာဂါစေသာ ေခတ္၌ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေရာဂါမ်ား ၿမိဳ႕ရြာတုိင္းျပည္ မ်ား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ ပ်က္စီးေသၾကရေသာကပ္။

၃။ ဒုဗၻိကၡ ႏၱရကပ္- ၿမိဳ႕ရြာတုိင္းျပည္တုိ႔၌ အစားေရစာ ငတ္မြတ္ၿပီး ေသၾကရေသာ ကပ္တုိ႔ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးဆုိသည္မွာ

၁။ ငရဲ

၂။ တိရစၧာန္

၃။ ၿပိတၱာ၊ (အသူရကာယ္ဘံုကုိ ၿပိတၱာဘံု၌ သြင္းယူထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၄။ သက္တမ္းရွည္ေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ အရူပျဗဟၼာမ်ား၊ အသညသတ္ျဗဟၼာ သည္ ရုပ္ခႏၶာသာရွိ၍ စိတ္မရွိေသာေၾကာင့္ တရားမရႏုိင္ေပ။ အရူပျဗဟၼာမ်ားသည္ စိတ္သာရွိ၍ ရုပ္ခႏၶာမရွိေသာေၾကာင့္ တရားနာခြင့္ မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္တမ္းရွည္ၿပီး တရားနာခြင့္မရွိေသာ ျဗဟၼာႏွစ္မ်ိဳးတြင္ မျဖစ္ရေအာင္ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ား မေရာက္ႏုိင္ေသာ ပစၥ ႏၱရာဇ္က်ေသာ အရပ္ေဒသ။

၆။ သာသနာရွိေနခ်ိန္တြင္ တရားနာခြင့္ရွိပါေသာ္လည္း မိစၧာအယူမွားေနသူမ်ား။

၇။ သာသနာရွိေနၿပီး ေကာင္းေသာအယူရွိပါေသာ္လည္း ဉာဏ္ပညာနည္းသူမ်ား။

၈။ အသိဉာဏ္ပညာလည္းရွိ၊ ေကာင္းေသာအယူရွိေသာ္လည္း သာသာနာမရွိေသာ အခ်ိန္၌ လူျဖစ္ရသူမ်ား။

အထက္ပါအျပစ္ရွိေသာ ေနရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနလွ်င္ မဂ္ဗုိလ္ ကုသုိလ္ကံတရားမ်ား အားမထုတ္ႏုိင္၍ မဂ္ဗုိလ္တရားမ်ား မရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိအရပ္မ်ားသုိ႔မေရာက္ေအာင္ ဆုေတာင္းရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးဆုိသည္မွာ

၁။ ေရေဘး

၂။ မီးေဘး

၃။ ခုိးသူဓါးျမေဘး

၄။ အေမြးခံ သားဆုိးသမီးဆုိး

၅။ မင္းဆုိး

တစ္ခ်ိဳ႕က မိမိမုန္းေသာသူကုိ ရန္သူဟု ထင္မွတ္ကာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၌ ထည့္သြင္းတက္ၾကေပသည္။ မိမိကမုန္းရံုျဖင့္ ရန္သူမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မိဘကုိ မၾကာခဏ ဒုကၡေပးတတ္၊ စုေဆာင္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အလကားျဖဳန္းတက္ေသာ သားသမီး မ်ားသည္သာ မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ အလဟႆျပဳန္းတီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၌ ထည့္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၀ိပၸတၱိတရားေလးပါးဆုိသည္မွာ

၁။ မင္းဆုိးမ်ား အုပ္စုိးေနျခင္း

၂။ အပါယ္ေလးဘံု၌ ျဖစ္ေနရျခင္း

၃။ ရုပ္ဆင္းအဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

၄။ ကုိယ္ႏႈတ္စိတ္သံုးပါးလံုး၌ ျပဳသင့္သည္ကုိ မျပဳဘဲ မျပဳသင့္သည္ကုိ ျပဳမႈေျပာဆုိ ႀကံစည္တတ္ျခင္း။

ဗ်သနတရားငါးပါးဆုိသည္မွာ

၁။ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။

၂။ စည္းစိမ္ဥစၥာပ်က္စီးျခင္း။

၃။ အနာေရာဂါမ်ား ႏွိပ္စက္၍ပ်က္စီးျခင္း။

၄။ မိစၧာအယူရွိျခင္း။

၅။ သီလပ်က္စီးျခင္း။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးမ်ား တကယ္သိထားသင့္သည္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဘုရားရွိခုိးျခင္း ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က် သိမထားၾကသည္က မ်ားေပသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ သိသင့္သိထုိက္သည္ဟု ယူဆရသည့္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

1 comments:

minoo said...

ေက်းဇူးၾကီးမားလွ ပါသည္ဘုရား

Post a Comment

Powered by Blogger.